Croeso i Ysgol Gymraeg Bro Eirwg!

Bydd y wefan yma yn rhoi gwybodaeth gynhwysfawr i chi am yr ysgol, ein amcanion a’r holl weithgareddau amrywiol sy’n digwydd yma.

Ysgol benodedig Gymraeg yw Bro Eirwg a sefydlwyd yn 1981. Mae’r ysgol yn darparu addysg i blant dwyrain y ddinas, yn benodol felly plant ardal Llanrhymni a Tredelerch. Mae’r ysgol yn gymuned hapus a phrysur ac rydym yn gweithio’n galed i roi cyfle i bob plentyn dyfu’n unigolion cyfrifol o gymdeithas. Mae’r tîm yn un cryf ac mae pawb yn cydweithio’n hapus er lles y plant. Mae’r plant yn frwdfrydig a’r rhieni a'r llywodraethwyr yn gefnogol iawn. Mae addysg yn bartneriaeth rhwng yr ysgol a’r cartref ac rydym yn falch iawn o’r berthynas ardderchog sydd gan yr ysgol gyda’r holl rieni.

Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau’r wefan ac y cewch flas ar fwrlwm a phrysurdeb yr ysgol hapus hon.

Iwan Ellis

Pennaeth

 

Welcome to Ysgol Gymraeg Bro Eirwg!

This web site will give you comprehensive information about our school, our aims and about the various activities that are held in school.

Ysgol Bro Eirwg is a designated Welsh language school which was established in 1981. The school provides education for the children in the East of Cardiff, mainly for children living in the Llanrumney and Rumney areas of the City. The school is a happy and busy community and we work hard to ensure that every child has the opportunity to develop to be a responsible member of society. The team is a strong one, relationships are excellent and all the staff are happy and hard working. The children are well motivated and the parents and governors are very supportive. Education is a partnership between the school and the home and we value the excellent relationship we have with all parents.

I hope you enjoy our website and hope that you will get a flavour of the excitement and diversity of life here at Ysgol Gymraeg Bro Eirwg.

Iwan Ellis

Headteacher

Trydar Bro Eirwg

BroEirwg RT @TG_DT_BroEdern: Llongyfarchiadau i tim Lego League Bro Edern. Pencampwyr De Cymru a nawr yn mynd ymlaen i'r gystadleuaeth genedlaethol…
BroEirwg Swydd athro/athrawes blwyddyn 2. https://t.co/QpAPBDbOAL
BroEirwg RT @UrddCaerdyddFro: Llongyfarchiadau mawr i ysgol @RhydypenauPrm am ennill yn nhwrnmanet pêl droed cymysg Caerdydd heddiw. Llongyfarchia…
BroEirwg Cystadleuaeth Nadolig y Clwb Lego - modelau gwych ! Our lego Christmas competition - fantastic models ! https://t.co/m3o5i4qwSL
BroEirwg Gwasanaeth Nadolig hyfryd yn yr Eglwys bore ma. Lovely Carol Service in St Augustine’s Church this morning. Diolch… https://t.co/66TzvNMHYe
                                                          
Go to top