Clybiau : Clubs

Mae gennym ni amrywiaeth eang o glybiau hwyl sy’n rhedeg ar ôl ysgol. Edrychwch ar yr amserlen ac am wybodaeth bellach am bob clwb isod.

We have a variety of fun clubs that take place after school. Have a look at the timetable and at the information regarding each club below.

 

Adran

Clwb yn llawn hwyl a sbri yw’r Adran, sy’n cael ei rhedeg er mwyn rhoi cyfle i’r plant siarad Cymraeg a chael hwyl ar ôl ysgol. Mae Adran yn cael ei gynnal ar ddydd Llun rhwng 3.15yh a 4.15yh, un clwb ar gyfer plant Blwyddyn 1 a 2 a chlwb arall ar gyfer Blwyddyn 3,4,5 a 6. Yn ystod y sesiwn, fe fydd y plant yn cael cyfle i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys gemau iard, dawnsio gwerin, celf a chrefft, coginio, iPads a llawer mwy!

Mae clwb yr Adran yn costio 50c y sesiwn ac mae’r plant yn cael diod a bisged.

Adran is a fun-packed club, which is run in order to give the children an opportunity to socialise through the medium of Welsh after school hours. Adran is held every Monday between 3.15pm and 4.15pm, one club for Year 1 and 2 children and another club for Year 3,4,5 and 6. During the session , the children have an opportunity to participate in a variety of activities, including yard games , folk dancing, arts and crafts, cooking, iPads and lots more!

Adran costs 50p a session and the children will be given a drink and a biscuit.

Dawnsio Stryd

Mae clwb Dawns yr ysgol yn cael ei gynnal pob nos Lun o 3.15yh i 4.30yh ar gyfer disgyblion Blwyddyn 5 a 6. Yn ystod y clwb mi fydd y plant yn archwilio symudiadau sylfaenol Hip Hop ac yn dysgu amrywiaeth o ddawnsfeydd. Mae yna glyweliadau yn cael eu cynnal cyn y Nadolig pob blwyddyn i ddewis y garfan gystadleuol a fydd fel arfer yn cymryd rhan yn yr Eisteddfod neu gystadleuaeth Dawns Caerdydd a pherfformio yn Theatr y Sherman.

The school Dance Club will be held on Monday evenings from 3.15pm to 4.30pm for Years 5 and 6. During the club will Children explore basic movement Hip Hop and learn various dances . There are auditions are held every year before Christmas to choose the squad competitive and will usually take part in the competition or Eisteddfod Cardiff Dance and performing at the Sherman Theatre .

Rygbi Blwyddyn 4, 5 a 6

Mae’r clwb rygbi yn cael ei gynnal i fechgyn a merched Blwyddyn 4, 5 a 6 ar brynhawn dydd Mawrth o 3.15yh i 4.30yh. Ceir cyfle i ddatblygu sgiliau taclo, pasio a rhedeg a gwella ffitrwydd cyffredinol. Fe fydd llawer o’r disgyblion sy’n mynychu’r ymarfer yn cynrychioli timau rygbi’r ysgol yn ystod y flwyddyn.

Rydym yn ymarfer ar gaeau’r cyngor sydd drws nesaf i’r ysgol, felly ar adegau pan fydd y tywydd yn wael iawn ni chynhelir y clwb. Mi fyddwn yn cysylltu â phob rhiant trwy’r system decst erbyn 2yh os nad yw’r clwb yn mynd yn ei flaen.

The school rugby club is held for year 4, 5 and 6 pupils on Tuesday afternoons from 3.15pm to 4.30pm. Opportunities are provided to develop tackling, passing and running skills and to improve general fitness. A high percentage of pupils who attend sessions will have the opportunity to represent the school’s rugby teams during the year.

We practise outside on the school’s local council pitches, so at times it is necessary to cancel the club due to poor weather conditions. We will contact parents via our text system by 2pm if the club if not going ahead.

Clwb gwyddbwyll Blwyddyn 6

Mae’r clwb gwyddbwyll yn cael ei gynnal yn ystod amser cinio Dydd Mercher (12.35yh-1.15yh) i ddisgyblion Blwyddyn 6. Darperir cyfle i ddysgu rheolau’r gêm, gwella dealltwriaeth o symudiadau a chwarae gemau yn erbyn cyd-ddisgyblion ac athrawon.

The chess club is held during Wednesday lunchtime (12.35pm-1.15pm) for Year 6 pupils. An opportunity is provided to learn the rules of the game, improve understanding of certain moves and to play competitive games against fellow pupils and teachers.

Clwb Rhedeg Bl 5 a 6

Cynhelir y Clwb Rhedeg amser cinio Dydd Iau am hwyl ac i annog ffitrwydd y plant. Defnyddiwn wahanol dechnegau i godi hyder a pharatoi ar gyfer rhediad rheolaidd. Mi fydd disgyblion sydd eisiau cystadlu yn cael cyfle i gofrestri ar gyfer Traws Gwlad yr Urdd ym mis Tachwedd.

Running Club is held on Thursday lunchtimes for fun and to encourage pupils’ fitness. Different techniques are used each week to build confidence and prepare for a weekly run. Pupils who wish to compete can sign up for the Urdd Cross Country in November.

Clwb Côd

Mae Clwb Côd yn cael ei gynnal pob nos Iau ar gyfer disgyblion Blwyddyn 5 o 3.15yh i 4.30yh. Yn ystod y clwb mae plant yn cael y cyfle i ddysgu sut i raglennu a chreu gemau ac animeiddiadau gan ddefnyddio Scratch ac adnoddau Dr Who y BBC.

Code Club is held every Thursday evening for Year 5 pupils from 3.15pm to 4.30pm. During the club children have the opportunity to learn how to program and create games and animations using Scratch and the BBC's Dr Who resources.

Pêl Rhwyd Bl 3, 4 5 a 6

Cynhelir clwb pêl rhwyd i Flwyddyn 3 a 4 a 5 a 6 pob prynhawn dydd Iau. Yn ystod y clwb rydym yn datblygu ein sgiliau pêl ac yn dysgu am reolau’r gêm. Rydym yn edrych ar brif bwrpas pob chwaraewr unigol gan weithio ar sgiliau penodol fel saethu, amddiffyn ac ymosod. Mi fydd plant blwyddyn 3 a 4 yn cael y cyfle i gymryd rhan yn nhwrnamaint ‘Tri Net’ Caerdydd. Mae timau A a B disgyblion blwyddyn 5 a 6 yn cael y cyfle i chwarae gemau yn erbyn timau o ysgolion eraill trwy gydol y flwyddyn.

Rydym yn ymarfer ar ein cwrt Pêl Rhwyd ar iard yr ysgol, felly ar adegau pan fydd y tywydd yn wael iawn ni chynhelir y clwb. Mi fyddwn yn cysylltu â phob rhiant trwy’r system decst erbyn 2pm os nad yw’r clwb yn mynd yn ei flaen.

Netball club is held for Year 3 and 4 and 5 and 6 on a Thursday afternoon. During the club we develop our ball skills and learn about the rules of the game. We look at each individual player’s main purpose and work on specific skills such as shooting, defending and attacking. Year 3 and 4 will have the opportunity to take part in Cardiff’s ‘Tri Net’ tournament. Year 5 and 6 A and B teams will play games against other schools throughout the year.

We practice outside on the school’s Netball court, so at times it is necessary to cancel the club due to poor weather conditions. We will contact parents via our text system by 2pm if the club is not going ahead.

Clwb Pêl Droed Merched Bl 5 a 6

Dechreuodd Clwb Pêl Droed Merched Blwyddyn 5 a 6 yn 2013. Gyda chriw bach yn chwarae i glybiau tu allan i’r ysgol mae’r clwb yn canolbwyntio ar sgiliau sylfaen a strategaethau syml i ddatblygu dealltwriaeth o’r gêm boblogaidd yma. Mae cyfle i gynrychioli’r ysgol mewn gwahanol fathau o dwrnameintiau. Hwyl a chydweithio yw prif amcanion yr ymarferion felly fydd pob plentyn yn cael cyfle i chwarae safleoedd gwahanol ar y cae.

The Year 5 and 6 Girls’ Football club started in 2013. With a small number of players involved in clubs outside of school the club concentrates on basic skills and simple strategies to develop understanding of this popular game. There is an opportunity to represent the school in different types of tournaments. Fun and cooperation are the main aims of the club so every child will have the opportunity to play a different position on the field.

 

                                                          
Go to top