GWISG YSGOL

Mae gan yr ysgol wisg swyddogol ac rydym yn disgwyl i’r plant i’w gwisgo bob dydd. Mae gosod safonau yn un o’n blaenoriaethau fel ysgol ac mae ymddangosiad y disgyblion yn arwain at falchder yn yr ysgol, ac y bydd hyn, ar y cyd â disgyblaeth dda, yn arwain at osod a chynnal safonau academaidd uchel.

Glas a choch yw lliwiau’r ysgol a gallwch brynu’r wisg o YC Sports, Crwys   Road.

SCHOOL UNIFORM

The school has an official uniform and we expect the children to wear it every day. The setting of standards is uppermost in our minds and wearing school uniform leads to a pride in the school and this, together with good discipline, will aid the setting and maintaining of high academic standards.

The school colours are blue and red and the school uniform can be purchased from YC Sports, Crwys Road.

Merched : Girls Bechgyn: Boys
Gaeaf : Winter
Sgert neu drowsus llwyd : Grey skirt or trousers      Trowsus llwyd : Grey trousers 
 Crys polo coch : Red polo shirt         Crys polo coch : Red polo shirt 
 Crys chwys glas tywyll Bro Eirwg :   Navy Bro Eirwg sweatshirt Crys chwys glas tywyll Bro Eirwg :   Navy Bro Eirwg sweatshirt
Haf : Summer
 Ffrog haf goch a gwyn : Gingham Red and white check dress  Trowsus byr llwyd : Grey shorts
 Neu trowsus byr llwyd : or grey shorts; or    Crys polo coch : Red polo shirt  
 Crys polo coch : Red polo shirt  

Sylwch : N.B

  • Dylai esgidiau fod yn rai tywyll.
  • Shoes should be dark in colour.
  • Oherwydd diogelwch ni chaniateir gemwaith ag eithrio oriawr a chlustdlysau bach.
  • Jewellery other than a watch and stud earrings are not allowed.

Hysbysir chi ar ba ddyddiau y bydd eich plentyn yn cael gwersi Addysg Gorfforol. Ar gyfer y gwersi hyn bydd angen Cryst-T gwyn a throwsys byr tywyll.

You will be notified on which days your child will have P.E. lessons. For these lessons they will need dark coloured shorts and a white T-shirt.

A fyddech cystal â sicrhau bod enw eich plentyn ar bob dilledyn mae’n ei g/wisgo yn yr ysgol.

Could you please ensure that your child’s name is on every piece of clothing that he/she wears to school.

                                                          
Go to top